نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دو خبر از شهرستان خاتم

دو خبر از شهرستان خاتم


دو خبر از شهرستان خاتم

تشریح عملکرد نهضت سوادآموزی خاتم


به مناسبت گرامیداشت هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام راحل (ره) اهم فعالیت های های نهضت سوادآموزی خاتم تشریح شد
محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم درچهارمین جلسه ی گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم که باحضورسایراعضاء درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شدضمن ضمن تبریک سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی واین هفته ی مهم وتقدیر وتشکراز آموزش دهندگان  ،بتفصیل عملکرد وفعالیت های نهضت سوادآموزی خاتم رادرابتدای سال 93وحجم کلاس گذاری  تبیین نمود.وی تصریح کرد طرح باسوادنمودن اولیای بیسوادرا یکی از طرح های مهم وعملیاتی سوادآموزی برشمردونقش مدیران مدارس ومعلمین را درجذب وهموارساختن ریشه کنی بیسوادی بسیارموثردانست  وافرادبیسواد را آسیب دیده آسیب پذیروآسیب رسان توصیف کردونقش سوادآموزی درتاثیر کاهش ناهنجاری های اجتماعی را حیاتی واساسی بیان نمود.درادامه این جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن گرامیداشت هفته سوادآموزی وتقدیدوتشکر از تمامی طلایه داران عرصه ی تعلیم وتربیت،نتایج خوب ودرخشش نهضت سوادآموزی خاتم در سطح استان را مایه افتخار شهرستان عنوان کرد..گفتنی است درپایان اعضاء ستادگروه بهبودکیفیت نقطه نظرات خودرادرراستای ارتقاء وکیفیت بخشی به امرمهم سوادآموزی بیان کردند  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاری دومین جلسه ی شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی


درراستای گرامیداشت هفته سوادآموزی باحضور فرماندار،بخشدار مرکزی ،امام جمعه ،مدیرآموزش وپرورش ،کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی ودیگراعضاء، دومین جلسه ی شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی خاتم درمحل دفترفرمانداری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم ضمن گرامیداشت هفته سوادآموزی وتقدیروتشکر ازتلاشگران عرصه ی سوادآموزی وکسب رتبه عالی وارتقاء جایگاه شهرستان دراستان یزداظهارداشت کاردرسوادآموزی بسیارارزشمندومقدس محسوب می شود.وی یکی ازسختی های کارسوادآموزی را باسوادنمودن مهاجرین بیسوادی عنوان کردکه ازشهرستان های همجوار به خاتم مهاجرت می کنندونیازبه شناسایی این افراد وقرارگرفتن تحت پوشش سوادآموزی است. فرماندارخاتم درپایان به اعضای شورای سوادآموزی خاتم توصیه کردجهت شتاب بخشی به باسوادی شهرستان درتمام زمینه ها به سوادآموزی  کمک نمایندتا با برنامه ریزی دقیق ومدون بیسوادی را به صفر برسانیم.همچنین حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم بااشاره به فرمان تاریخی امام راحل (ره) مبنی برتشکیل نهضت سوادآموزی درهفتم دی ماه گزارشی ازاهم عملکردنهضت سوادآموزی خاتم از ابتدای سال 93وبرنامه های پاسداشت هفنه ی سوادآموزی ارایه و برهمکاری همه جانبه آموزش وپرورش جهت کیفیت وتعمیق بخشی وحل وفصل مسائل ومشکلات سوادآموزی اعلام آمادگی نمود.درپایان این جلسه محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم باتشکرازاعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم ازهمکاری بین بخشی وتعامل  کلیه ادارات باسوادآموزی کمال تقدیرنمود.وی یکی ازفعالیت های مهم سوادآموزی درسال 93رابحث باسوادیاولیاء مطرح ونقش مدیران مدارس درجذب وهموارساختن ریشه کنی بیسوادی را بسیارموثردانست وافزودسوادآموزی می تواندتاثیربسزایی درکاهش ناهنجاری های اجتماعی داشته باشد.گفتنی است درپایان هریک از اعضاء نقطه وپیشنهادات خودرابیان کردند