نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برای اولین بار در کشور با مشارکت نهضت سوادآموزی و سازمان دانش آموزی طرح همیاران سوادآموزی در سطح مدارس ناحیه 1و2 یزد اجرا می گردد.

برای اولین بار در کشور با مشارکت نهضت سوادآموزی و سازمان دانش آموزی طرح همیاران سوادآموزی در سطح مدارس ناحیه 1و2 یزد اجرا می گردد.


برای اولین بار در کشور با مشارکت نهضت سوادآموزی و سازمان دانش آموزی طرح همیاران سوادآموزی در سطح مدارس ناحیه 1و2 یزد اجرا می گردد.

امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن بیان این خبر افزود طرح همیاران سوادآموزی در سطح مدارس ناحیه 1و2 یزد با مشارکت سازمان دانش آموزی استان در جهت ارتقاء سطح سواد خانواده دانش آموزان اجرا میگردد ایشان ضمن تشکر از سازمان دانش آموزی به بیان و شرح تفاهم نامه منعقد گردیده در سازمان مرکزی اشاره  وآن راهگشا در فعالیت های سوادآموزی دانست دراین جلسه که در محل دفتر معاون سوادآموزی برگزار گردید.

ملانوری رئیس سازمان دانش آموزی استان نیز ضمن مثبت دانستن تفاهم نامه گفت برای اینکه سوادآموزی در طرح های خود زودتر به نتیجه برسد باید طرح ها به خانوادها برود که در این راستا دانش آموزان بهترین ابزار برای این کار می باشند.

در این جلسه کارشناسان هر دوحوزه به بیان راهکارهای اجرایی تفاهم نامه پرداختند.

***