نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با سراسر استان مسابقه آیین نامه ها و دستورالعمل های سوادآموزی برگزار شد

همزمان با سراسر استان مسابقه آیین نامه ها و دستورالعمل های سوادآموزی برگزار شد


ناحیه یک

مسابقه دستوالعمل ها وبخشنامه هاي سوادآموزي با حضور آموزش دهندگان وجمعي از مديران مدارس ناحيه ي يك  با هدف آشنايي با بخشنامه ها وايين نامه هاي ودستورالهاي سوادآموزي در محل دبيرستان ملك ثابت برگزار شد.

 "مرات امين الرعايا" معاون سواد آموزي اداره كل،"حسن حاضري "رئيس اداره سنجش وامتحانات اداره كل و برخي ديگر از مسئولان از حوزه بازديد به عمل آوردند.