نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

نیر : جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی

نیر : جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی


نیر : جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی

در این جلسه مسائل و مشکلات سواد آموزی این منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و "فتح آبادی" و "نظمیه" کارشناس سواد آموزی گزارشی از عملکرد تشکیل کلاسهای نهضت سواد آموزی ارائه نمودند. و در ادامه این جلسه " امین الرعایا " ضمن تبریک هفته بسیج گزارشی از عملکرد سواد آموزی این منطقه مواردی فرمودند.