نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه 2

ناحیه 2


ناحیه 2
جلسه تعیین  بیسوادان و کم سوادان پایگاه های ثارالله و روح الله همچنین تشکیل حلقه های کتابخوانی توسط اداره نهضت آموزش وپرورش ناحیه دویزد برگزار گردید .

کریمی مسئول نهضت سواد آموزی ناحیه دو در رابطه با دستورالعمل  حلقه های کتابخوانی توضیحاتی بیان نمود .

زارعی و زارع نمایندگان پایگاه های ثارالله و روح الله تأکید نمودند   تشکیل حلقه های مطالعاتی در پایگاه ها در کنار حلقه های صالحین می تواند موثر واقع شود .

این جلسه دارای چند مصوبه بود  :

فرمت اطلاعات بیسوادان و کم سوادان مجددا به حوزه ارسال گردد.

دستورالعمل حلقه های کتابخوانی به حوزه ارسال شود.

جلسه ی توجیهی در مورد حلقه های کتابخوانی و برنامه های خاص سواد آموزی برای مسئولین پایگاه ها برگزار گردد .