نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک - کلاس ضمن خدمت آموزشی وتوجیهی اهداف وسیاستهای اداره سوادآموزی

ناحیه یک - کلاس ضمن خدمت آموزشی وتوجیهی اهداف وسیاستهای اداره سوادآموزی


ناحیه یک - کلاس ضمن خدمت آموزشی وتوجیهی اهداف وسیاستهای اداره سوادآموزی

آقای امین الرعایا معاونت سوادآموزی اداره کل وآقای معینی رئیس اداره سوادآموزی اداره کل و آقای طاهرنژاد رئیس اداره سوادآموزی ناحیه یک تدریس این دوره رابه عهده داشتند .اهداف اداره سوادآموزی و راهکارهای مناسب برای همکاری بیشتر مدیران مدارس باتوجه به آیین نامه ها ودستورالعملهای وزارت آموزش وپرورش  دریک دوره شش ساعته بیان گردید ودرپایان این دوره باتوجه به مطالب گفته شده آزمون بعمل آمد .دراین دوره ی ضمن خدمت وضعیت سوادآموزی در استان یزد ومسائل ومشکلات اداره سوادآموزی وکلاسهای دوره های سوادآموزی برای سوادآموزان ووظایف مدیران مدارس ومجتمع های آموزشی بیان گردیدومدیران مدارس مسائل ومشکلات خود درمدارس رابیان کردند.