نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک - کلاسهای ضمن خدمت اهداف و برنامه های اداره سوادآموزی ناحیه یک

ناحیه یک - کلاسهای ضمن خدمت اهداف و برنامه های اداره سوادآموزی ناحیه یک


ناحیه یک - کلاسهای ضمن خدمت اهداف و برنامه های اداره سوادآموزی ناحیه یک

آقای امین الرعایا معاونت سوادآموزی اداره کل وآقای معینی رئیس اداره سوادآموزی اداره کل ورئیس اداره سوادآموزی ناحیه یک تدریس این دوره کلاسها رابه عهده داشتند .اهداف اداره سوادآموزی وراهکارهای مناسب برای همکاری بیشتر مدیران مدارس باتوجه به آیین نامه ها ودستورالعملهای وزارت آموزش وپرورش  دریک دوره شش ساعته بیان گردید ودرپایان این دوره باتوجه به مطالب گفته شده آزمون بعمل آمد .دراین دوره ی ضمن خدمت وضعیت سوادآموزی در استان یزد ومسائل ومشکلات اداره سوادآموزی وکلاسهای دوره های سوادآموزی برای سوادآموزان ووظایف مدیران مدارس ومجتمع های آموزشی بیان گردیدومدیران مدارس مسائل ومشکلات خود درمدارس رابیان کردند.