نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه یک -امتحانات پایانی سوادآموزان دوره ی انتقال

ناحیه یک -امتحانات پایانی سوادآموزان دوره ی انتقال


ناحیه یک -امتحانات پایانی سوادآموزان دوره ی انتقال

امتحانات پایانی تعدادی از سوادآموزان دوره ی انتقال در دبستان بی بی معصومه سهیلی در حال برگزاری می باشد .این امتحانات که طی سه روز متوالی برگزار می گردد ، بانظارت مدیر ومعاون دبستان ومسئولین اداره سوادآموزی برگزار می شود.

لازم به توضیح است اداره سوادآموزی ناحیه یک بیشترین سوادآموز دوره ی انتقال رادر سطح استان درسال 93-92  تحت پوشش قرار داده است.


***