نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ناحیه دو : امین الرعایا معاون نهضت سواد آموزی اداره کل از مدارس شهید بستانی و شهید علیپوربازدید کرد.

ناحیه دو : امین الرعایا معاون نهضت سواد آموزی اداره کل از مدارس شهید بستانی و شهید علیپوربازدید کرد.


ناحیه دو : امین الرعایا معاون نهضت سواد آموزی اداره کل از مدارس شهید بستانی و شهید علیپوربازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد،در تاریخ 93/8/18 با حضور  امین الرعایا معاون نهضت سواد آموزی اداره کل ،خدیجه کریمی مسئول نهضت سواد آموزی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد از مدارس شهید بستانی وشهید علیپور بازدید شد.

در این بازدید تعیین وضعیت اولیاء بی سواد وکم سواد دانش آموزان این مدارس و پرونده های پایه اول مورد بررسی قرار گرفت ودر پایان از عملکرد خوب مدیران قدر دانی شد.