نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسسات آموزشی بازوان سوادآموزی در امر آموزش سواد می باشند.

موسسات آموزشی بازوان سوادآموزی در امر آموزش سواد می باشند.


معاون سوادآموزی استان یزد:

نشست هم اندیشی مسئولین موسسات آموزشی طرف قرار داد با سوادآموزی شهرستان ها ، نواحی و مناطق استان یزد در سالن جلسات معاونت سوادآموزی برگزارشد.مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در این نشست با اشاره به موضوع کاهش تصدی گری در سوادآموزی و نقش موسسات آموزشی غیر دولتی در این باره گفت: سازمان نهضت سوادآموزی از سال 1393 بخش عظیمی از فعالیت های سوادآموزی خود را به موسسات غیر دولتی واجد شرایط واگذار نموده است و طبق آمار در استان یزد  85 درصد فعالیت های سوادآموزی در موضوع جذب و آموزش به این موسسات واگذارشده است.و بی شک  موسسات آموزشی بازوان سوادآموزی در امر آموزش سواد می باشند.

وی با اشاره به نقش موسسات گفت: موسسات آموزشی باید با آگاهی کامل فرآیند سوادآموزی را انجام دهند و ضمن دقت دراخذ تاییدیه  گزینش آموزش دهندگان واز لحاظ کیفی نیز آن ها را ارزشیابی نمایند. وی با اشاره به اهمیت حفظ اطلاعات آموزش دهندگان گفت موسسات باید پرونده پرسنلی آموزش دهندگان را تکمیل و بایگانی نمایند .

ایشان با اشاره به اهمیت پرداخت ها گفت : باید با دقت زیاد حق الزحمه آموزش دهندگان را پرداخت نمود تا حقی از او در موارد بیمه و دستمزد چه در زمان حال و آینده ضایع نگردد.

در این نشست مسئولین موسسات آموزشی در طرح واگذاری فعالیت های سوادآموزی با آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط آشنا وو تجربیات خود را در اختیار یکدیگرگذاشتند.