نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موافقت نامه بودجه فعالیت های سوادآموزی در سال1397 منعقد گردید.

موافقت نامه بودجه فعالیت های سوادآموزی در سال1397 منعقد گردید.


با حضور معاونین پشتیبانی و توسعه منابع و سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدو مدیرکل امار و بودجه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی

جلسه توافق نامه بودجه فعالیت های سوادآموزی استان یزد در سال 1397 با  با حضور معاونین پشتیبانی و توسعه منابع  و سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدو مدیرکل امار و بودجه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی  برگزارشد در این نشست دهقان بهاء آبادی ضمن تشکر از برنامه ریزیهای دقیق سازمان نهضت سواداموزی شفافیت بودجه ای در انعقاد تفاهم نامه و ابلاغ تخصیص های این سازمان را ستود و گفت: از سازمان نهضت سوادآموزی باید به عنوان یک سازمان بسیار خوب در عملکرد و شفافیت مالی و همراهی خوب در تخصیص اعتبار تشکر و قدردانی ونمود .

در این نشست معاون سوادآموزی استان نیز ضمن تشکر از همراهی خوب سازمان نهضت سوادآموزی در این امر از معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل استان نیز بابت مساعدت ها در اجرای برنامه های سوادآموزی قدردانی نمود.

مرآت امین الرعایا سوادآموزی را امری بسیار مشکل و کاری بسیار دشوار دانست و گفت: اگر بتوانیم با تامین منابع مالی در امور واگذاری و پرداخت آن ها به موسسات سریعتر اقدام نماییم بی شک درصد زیادی از سختی این کار را از آموزش دهندگان دور کرده ایم که این کار بحمدالله در سال های اخیر تقریبا خوب انجام گرفته است .

در این نشست جمشیدی اول مدیر کل محترم بودجه و تامین منابع سازمان نهضت سواداموزی کشور نیز از اقدامات بسیار خوب استانم یزد در پرداخت به موقع قرار دادها تشکر نمود.