نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

معاون سوادآموزی استان یزد در نشست شورای پشتیبانی شهرستان مهریز: با داشتن برنامه عمل ، باید سند شتاب بخشی فعالیت های سوادآموزی شهرستان تنظیم و اجرا گردد.

معاون سوادآموزی استان یزد در نشست شورای پشتیبانی شهرستان مهریز: با داشتن برنامه عمل ، باید سند شتاب بخشی فعالیت های سوادآموزی شهرستان تنظیم و اجرا گردد.نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان مهریز با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تشکیل شد.

در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل با اشاره به عملکردمناسب سواداموزی شهرستان گفت: در سال 1397 سوادآموزی شهرستان رتبه بسیار خوب و شایسته تقدیر را در ارزیابی فعالیت های سوادآموزی کسب نمود و این نشان از همراهی بسیار خوب اعضاء شورای پشتیبانی شهرستان دارد ولی انچه که باید گفت این است که باسوادی در گروه 10 تا 49 سال در  شهرستان مهریزازمیانگین استان پایین تر می باشد که باید بیشتر از این کار شود.  وی افزود باید  برنامه عمل و سند شتاب بخشی فعالیت های سوادآموزی شهرستان تنظیم و اجرا گرددو این از اصلی ترین وظیفه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان است که تمام ادارات باید درگیر شوند تا در آینده ای بسیار نزدیک شاهد باسوادی این گروه سنی در شهرستان باشیم وی انسداد مبادی بی سوادی، تشویق بی سوادان جهت شرکت در کلاس های سوادآموزی ، در اختیار گذاشتن بانک اطلاعاتی خدمات بگیران ادارات در زمینه سواد و ... را ازجمله موارد مهم  در طرح شتاب بخشی فعالیت های سوادآموزی برشمرد که تک تک مسئولین موظف به کمک در این طرح می باشند.

معاون سوادآموزی استان با اشاره به پراکندگی روستایی در این شهرستان خواستار استفاده از پتانسیل دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها و ائمه جماعت در سوادآموزی گردید و گفت : دهیاران و شوراها و ائمه جماعات معتمدین مردم در روستا ها هستند که می توانند کمک بسیار خوبی در جهت جذب بی سوادان در کلاس های درس بنمایند.