نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

معاون سوادآموزی استان : مدیران مدارس باسواد کردن اولیا و همکاری با نهضت سوادآموزی را فراتر از وظیفه بدانند.

معاون سوادآموزی استان : مدیران مدارس باسواد کردن اولیا و همکاری با نهضت سوادآموزی را فراتر از وظیفه بدانند.


معاون سوادآموزی استان : مدیران مدارس باسواد کردن اولیا و همکاری با نهضت سوادآموزی را فراتر از وظیفه بدانند.

اولین جلسه این دوره در ناحیه دو تشکیل گردید که در ابتدا " مرآت امین الرعایا " معاون سوادآموزی استان به بحث ادغام نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش پرداخت و تعمیم مسئولیت سوادآموزی امر و زبخشی از آن برعهده مدیران مدارس گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در اسلام و احادیث مختلف از پیامبر (ص) و ائمه علیه السلام پاداش بسیار خوبی برای این امر دیده شده است گفت مدیران مدارس باسواد کردن اولیا و همکاری با نهضت سوادآموزی فراتر از وظیفه بدانندو مطمئن باشند فرمایش امام علی (ع) که فرمودند سواد آموختن به کسی که بی بهره است صدقه است شامل حال آنان نیز خواهد شد.

ایشان همچنین به بیان این جمله از مقام معظم رهبری که حرکت سوادآموزی ایجاد ارزش و قیمت در محیط جامعه است، لذا هرچه زحمت دارد به ثواب الهی و به پیشرفتهای کار می ارزد پرداخت و تلاش در این راه را پیروی از پیامبر اکرم (ص) و باسواد شدن تمام مردم استان و کشور را باعث شادی روح پیامبر عظیم شأن دانستند.

ایشان همچنین به نقش موثر سواد اولیا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اشاره واز مزیت های طرح باسوادی اولیا منافع چند جانبه آن دانست ؛که مفید است برای خود اولیا ، برای فرزندان انان و هم برای  سطح آموزش مدرسه ،منطقه ،استان و... 


***