نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

معاون سوادآموزی استان در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان و مناطق

معاون سوادآموزی استان در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان و مناطق


معاون سوادآموزی استان در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش شهرستان و مناطق

ایشان ضمن تبریک هفته معلم ، باتوجه به جدید الانتصاب بودن بعضی از رؤسا و مدیران ادارات به چگونگی سوادآموزی در شهرستان ها و اهمیت تشکیل ستاد راهبردی و گروه بهبود سوادآموزی پرداختند و همچنین استفاده از ظرفیت خوب شورای آموزش و پرورش و استفاده از ادارات و نهادها در مسیر باسوادی کامل استان راخواستار شدند.

مرآت امین الرعایا طرح باسوادی اولیا دانش آموزان را از مهم ترین برنامه دکتر فانی مقام عالی وزارت ، سازمان نهضت سوادآموزی کشور و تأکید مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به اجرای طرح باسواد کردن اولیا بی سواد دانش آموزان دانستند واز جایگاه خوب استان در این طرح که دارای کمترین اولیا بی سواد می باشد نام بردند و خواستار توجه جدی رؤسا به موضوع باسوادی کامل اولیا دانش آموزان  شدند و اینکه از استان یزد با پیشینه خوب در سوادآموزی کسب افتخار اولین استان در باسوادی کامل اولیاء انتظار می رود. ایشان آمار بی سواد استان را براساس سامانه سازمان نهضت کشور 1269 نفر ذکر کردند که تفکیک شهرستانی آن را به رؤسا اعلام داشتند همچنین از کل 2250 آموزشگاه 1350 آموزشگاه اولیاء بی سواد ندارد و 700 مدرسه فقط یک نفر اولیا بی سواد و در 200 آموزشگاه بیش از یک نفر اولیاء بی سواد داریم که بالاترین آن ها 14 نفر می باشد.

همچنین از آمادگی اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان نهضت سوادآموزی کشور در جهت اجرای بند 5 دستورالعمل باسوادی اولیا دانش آموزان خبرداد و افزود که شهرستان و مناطقی که تمام اسناد باسوادی اولیاء مدارس خود را تنظیم و اعلام نمایند می توانند از مزایای این بند استفاده نمایند.***