نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون سوادآموزی استان به صورت چهره به چهره با دانش اموزان دارای اولیاء بی سواد شهرستان دیدار نمود

معاون سوادآموزی استان به صورت چهره به چهره با دانش اموزان دارای اولیاء بی سواد شهرستان دیدار نمود


با حضور در شهرستان ابرکوه: