نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از مدارس دارای اولیاء بی سواد بازدید نمودند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو از مدارس دارای اولیاء بی سواد بازدید نمودند.


در راستای بررسی وضعیت اولیاء بی سواد مدارس

معاون سوادآموزی استان در این بازدید با تشکر از اقدامات انجام شده در با سوادی اولیاء مدرسه گفت : طرح با سوادی اولیاء یکی از وظایف مهم مدرسه می باشد که مسئولیت مستقیم آن بر عهده مدیر می باشد. وی گفت ماباید جدیت بیشتری در این طرح به داشته باشیم تا بتوانیم سند با سوادی اولیائ مدرسه را زودتر تنظیم کنیم .

مرآت امین الرعایا تعداد بی سوادان طرح اولیاء را کم وکار جذب آنان را مشکل دانست و گفت :  بی شک سواد اولیاء  نقش بسزایی در تحکیم بنیاد خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد و به همین دلیل ما باید تمام سعی خود را بکار بندیم  تا بزودی شاهد باسوادی همه اولیاء دانش آموزان باشیم.

 دراین  بازدید مدیران مدارس ابتدا گزارشی از وضعیت سواد اولیاء مدرسه ارائه نمودند و سپس  با دانش آموزان دارای اولیا بی سواد مصاحبه حضوری انجام شد..