نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معان سوادآموزی استان از کلاس های در حال تشکیل سوادآموزی در نواحی یک دو بازدید کرد

معان سوادآموزی استان از کلاس های در حال تشکیل سوادآموزی در نواحی یک دو بازدید کرد


در جهت بهبود فعالیت های سوادآموزی:

معان سوادآموزی استان از کلاس های در حال تشکیل سوادآموزی در نواحی یک  دو بازدید کرد

در جهت بهبود بخشی به فعالیت های سوادآموزی استان در سال تحصیلی جدید معاون سوادآموزی استان و روسای ادارات سوادآموزی و سنجش سوادآموزی در تیم های بازدید جداگانه از کلاس های در حال تشکیل سوادآموزی بویژه کلاس های در حال تشکیل طرح اتباع  نواحی یک ودو بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی تشکیل این کلاس ها در مدارس قرارگرفتند.

تجهیز کلاس های درس سوادآموزی، آشنایی با مشکلات سوادآموزان و آموزش دهندگان و بررسی مشکلات اتباع خارجی در حال ثبت نام در کلاس های درس از مهمترین دلایل این بازدیدها می باشد.

امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در این بازدیدها ضمن تشکر از مدیران مدارس بابت در اختیار گذاشتن مکان و تجهیزات  از نزدیک  طرح سواداولیاء مدارس  را بررسی نمودند.