نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مروست : پانزدهمین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی

مروست : پانزدهمین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی


مروست : پانزدهمین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی

"وکیلی " کارشناس سوادآموزی درابتدااز همکاری شورای معاونین درپیشبرد فعالیتهای سوادآموزی تشکروقدردانی کرد ودرادامه اسامی آموزگاران وآموزش دهندگانی که برای نیمه دوم اعلام آمادگی کردند به اعضا معرفی شدند درپایان نیز" ایزدی" مسئول کارگزینی در رابطه با شرایط کلاسهای غیرواگذاری اطلاعاتی را به اعضای گروه بیان داشتند.ازمهمترین مصوبات گروه تهیه پوستر وبنرویژه سوادآموزی جهت تبلیغات میدانی در سطح شهر بود.***