نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مروست : درراستای پیشبرد برنامه پنجم توسعه از عملکرد سوادآموزی درحیطه ارزشیابی وسنجش بازدید بعمل آمد.

مروست : درراستای پیشبرد برنامه پنجم توسعه از عملکرد سوادآموزی درحیطه ارزشیابی وسنجش بازدید بعمل آمد.


مروست : درراستای پیشبرد برنامه پنجم توسعه از عملکرد سوادآموزی درحیطه ارزشیابی وسنجش بازدید بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست ، "سیدعباس موسوی " رییس سنجش وارزشیابی سازمان سوادآموزی کشور به همراهی "محمدی " کارشناس سنجش وارزشیابی سوادآموزی استان یزد از عملکرد وروند پیشبردی سوادآموزی منطقه درجهت پوشش حجم ابلاغی بازدید شد . در این بازدید اجرای صحیح دستورالعمل وآیین نامه های سنجش وارزشیابی سوادآموزی ، تعیین وضعیت وپالایش اولیای بیسوادمدارس و بررسی پرونده های کلاسی درراس کارقرارداشت .