نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مروست : اولین جلسه شورای پشتیبانی باحضور معاونت سوادآموزی

مروست : اولین جلسه شورای پشتیبانی باحضور معاونت سوادآموزی


مروست : اولین جلسه شورای پشتیبانی باحضور معاونت سوادآموزی

دراولین جلسه شورای پشتیبانی که باحضور" امین الرعایا" معاونت سوادآموزی ،" محمدمعینی" رییس سوادآموزی ،"حاضری" رییس سنجش وارزشیابی ومسئولین ادارات  درمحل اداره آموزش وپرورش برگزارگردید ، درمورد پالایش وجذب اولیای بی سواد دانش آموزان  ، ساماندهی مهاجران فصلی وفیوج ساکن درمنطقه وتعیین تکلیف اتباع خارجی بحث وگفتگو شد ."امین الرعایا "به بیان آمار وارقامی از بیسوادی کشور وجایگاه آن درمقایسه با دیگرکشورها پرداخت ودرادامه گفت : «حمایت وهمکاری ادارات ونیروهای مردمی برای ریشه کنی بیسوادی منطقه  امربسیارمهمی است که به آن باید توجه ویژه شود» ."وکیلی " کارشناس سوادآموزی نیز به بیان عملکرد سالانه سوادآموزی منطقه پرداخت .درپایان نیز هرکدام از مسئولین به بیان راهکارهایی برای عملکرد بهتر سوادآموزی در منطقه اشاره کردند.