نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراکز یادگیری محلی زمینه ساز ورود افرادبه فعالیت های اجتماعی ، آموزشی ، و حقوق شهروندی است.

مراکز یادگیری محلی زمینه ساز ورود افرادبه فعالیت های اجتماعی ، آموزشی ، و حقوق شهروندی است.


معاون سوادآموزی استان یزد:

  مرکز یادگیری محلی امام رضا(ع) ناحیه 2 یزد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان معاون سوادآموزی اداره کل افتتاح شد.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در این مراسم با اشاره به رویکردهای سوادآموزی گفت: سوادآموزی ضمن یاددادن سوادخواندن و نوشتن در سال های اخیر سواد مهارتی را در دستور کار خود قرارداده است و با ایجاد مراکز یادگیری محلی زمینه ساز ورود افراد به فعالیت های اجتماعی ، آموزشی و مهارتی و حقوق شهروندی گردیده است وی با اشاره به محوریت توسعه اجتماعی و فرهنگی گسترش فرهنگ  و معارف دینی و توانمندی های زندگی گفت: پیشرو بودن تمدن ایرانی اسلامی در علم ودانایی ایجاب می کند که آموزش هم در مسیر های درست هدایت گردد .

ایشان با اشاره به نقش مراکز یادگیری محلی گفت: دستگاهها باید از ظرفیت های این مراکز در جهت آموزش شهروندان استفاده کنندو حقوق شهروندی را به مردم در این مراکز آموزش دهند تا شهر و محله ای با مردمی آشنا با قانون داشته باشیم.

شایان ذکر است مرکز یادگیری محلی امام رضا(ع) در محله حسن آباد با شرکت 60 نفر سوادآموز اولیه ویژه برادران راه اندازی گردیده است.