نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد :همراه با این ارگان انقلابی (نهضت سوادآموزی) در محو بیسوادی استان گام خواهیم برداشت.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد :همراه با این ارگان انقلابی (نهضت سوادآموزی) در محو بیسوادی استان گام خواهیم برداشت.


مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد :همراه با این ارگان انقلابی (نهضت سوادآموزی) در محو بیسوادی استان گام خواهیم برداشت.


ریاحی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فعالیت های نهضت در جهت کاهش بیسوادان در یزد خود را نشان داده است و نتایج افزایش دانش و مهارت در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مشهود است.

وی گفت همراه با این ارگان (نهضت) در محو بیسوادی استان تلاش می کنیم و می توانیم از مسیر تأمین اجتماعی در جهت شناسایی مهاجرین همکاری  های خوبی داشته باشیم.ایشان از ظرفیت خوب بین بخشی ان اداره کل با صنعت و معدن واموزش وپرورش در جهت باسوادی کامل جامعه هدف نام برد

و قول هرگونه همکاری و مساعدت را جهت اجرایی شدن ماده 155 قانون کار و مصوبات شورای سوادآموزی را دادند.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در این جلسه  با بیان ارزش سوادآموزی از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی (ع) گزارشی از وضعیت آمار بی سوادان استان و مصوبات شورایعالی سوادآموزی کشور ارائه نمود.

وی معضل سوادآموزی استان را شناسایی و جذب بی سوادان باقیمانده و عدم شناسایی مهاجرین بومی ازاستان هابرشمرد و خواستار همکاری آن اداره کل در زمینه های فوق شد.

ایشان همچنین اجرای ماده 155 قانون کار را حلال مشکلات بی سوادی قشر کارگری دانست و همکاری کارفرمایان را خواستار شد.

حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی استان نیز در این جلسه به بیان مأموریت فعلی سوادآموزی در کشور و استان پرداختند.


***