نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

مدرسان آموزش خانواده سوادآموزی را در اولویت مباحث خود قرار دهند.

مدرسان آموزش خانواده سوادآموزی را در اولویت مباحث خود قرار دهند.


مدرسان آموزش خانواده سوادآموزی را در اولویت مباحث خود قرار دهند.

مدرسان آموزش خانواده سوادآموزی را در اولویت مباحث خود قرار دهند.

احمد شیرزاد ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده در عرصه سوادآموزی  و طرح با سوادی  اولیا ، برضرورت  همراهی مدیران  مدارس تاکید کرد.

شیرزاد استفاده از مدرسان آموزش خانواده را در جهت ایجاد انگیزه والدین بی سواد جهت شرکت در فعالیت های سواد آموزی را مفید خوانده وافزود : مدرسان آموزش خانواده سوادآموزی را در اولویت مباحث خود قرار دهند.

 وی توجه جدی به بحث انسداد بی سوادی را یادآورشدو بر همکاری تمامی معاونت ها واحدها با معاونت آموزش ابتدایی در زمینه انسداد مبادی بی سوادی گردید.

 در ابتدای این جلسه امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در معاونت سوادآموزی از همکاری و همراهی اعضاء گروه بهبود کیفیت تشکر و قدر دانی نمود.

درپایان اعضاء حاضر در جلسه  راهکار های عملی خود را در جهت تسریع در فعالیت های سوادآموزی ارائه کردند.

 


***