نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

طرح پیوند سواد و زندگی نمود و نماد عینی تلفیق علم و عمل است

طرح پیوند سواد و زندگی نمود و نماد عینی تلفیق علم و عمل است


معاون سوادآموزی استان:

در راستای اجرای هرچه بهتر طرح پیوند سواد و زندگی و اجرای عملیاتی جلسه مشترک با کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و مدیران مراکز یادگیری محلی استان برگزار گردید. دکتر مرآت امین الرعایا  معاون سوادآموزی بیان کرد طرح پیوند سواد و زندگی نمود و نماد عینی تلفیق علم و عمل است و اهمیت این طرح و ضرورت برقراری پیوند سواد و مهارت در دنیای امروز یک اصل است و باید مراکز یادگیری محلی استان با بهره گیری از ظرفیت های موجود درحد توان نسبت به عملیاتی کردن این طرح اقدام کنند ایشان بیان کردند اجرای طرح تحولی پیوند سواد و زندگی به صورت شورای راهبردی سند تحول بنیادین و مبتنی بر راهکارهای این سند و برنامه های شش گانه به عنوان یکی از راهبردهای سوادآموزی جامعه محور در مراکز یادگیری محلی استان در دستور کار قرار دارد.و درپایان کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان پیشنهادات و نظرات خود را بیان نمودند و قرار شد از تجربه های آنها در تولید صنایع دستی و فروش آن در بازار استفاده گردد