نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

شورای پشتیبانی شهرستان یزد از بهترین شوراهای پشتیبانی استان است

شورای پشتیبانی شهرستان یزد از بهترین شوراهای پشتیبانی استان است


معاون سوادآموزی استان:

     فرماندار یزد به همراه  معاون سیاسی فرمانداری با حضور در ساختمان معاونت سوادآموزی استان از معاون و کارکنان این حوزه در جهت تلاش های ارزنده در حوزه سوادآموزی تقدیر و قدردانی نمود.

در این مراسم سید محمد  رستگاری با ارائه امار و اقدامات انجام شده در باسوادی گروه سنی 10 تا 49 سال ایرانی و اتباع گفت: با تلاش های انجام گرفته در سوادآموزی شاهد رشد کیفی زندگی مردم محروم حاشیه شهر درتمام زمینه می باشیم . ایشان با اشاره به سختی کار گفت بی شک آموزش دهندگان سوادآموزی امری مقدس را دنبال می کنند و هرکس در این زمینه اقدامی اثربخش را انجام دهد عواید معنوی بسیاری شامل حال او می شود . وی گفت وظیفه خود می دانیم با حمایت از این قشر زحمتکش هر کاری برای آن ها انجام دهیم.

در این نشست معاون سوادآموزی استان نیز ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان یزد با اشاره به وضعیت با سوادی شهرستان یزد در گروه سنی هدف 10 تا 49 سال گفت برای باسوادکردن اندک بی سواد باقیمانده باید تمام دستگاه ها  ودر راس آن ها فرمانداری بایدبه کمک سوادآموزی بشتابند و در این زمینه فرمانداری باید  تعامل سایر ادارات را با سوادآموزی  را افزایش دهد

در پایان  این مراسم از کارکنان سوادآموزی استان تقدیر شد.