نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

شهرستان مهریز : جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی

شهرستان مهریز : جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی


شهرستان مهریز : جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی

رییس اداره سواد آموزی نهضت سواد آموزی استان یزد ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل جلسه و حضور کلیه  اعضاء به همکاری و تعامل بیشتر جهت تحت پوشش قرار دادن و با سواد نمودن افراد بیسواد توصیه نمود

در ادامه مدیرآموزش و پرورش با اشاره به اینکه اولیای بیسوادشهرستان شناسایی وجذب شده اندخواستارباسوادی تمامی اولیاء شهرستان درپایان مهرماه شد

 سپس  اعضای  گروه  پیشنهادات  و  راهکارهایی را  جهت برنامه های سوادآموزی مطرح نمودند و  جلسه با چندین مصوبه به پایان یافت .


***