نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

شهرستان تفت - بازدید از حوزه امتحانی دوره انتقال سواد آموزی

شهرستان تفت - بازدید از حوزه امتحانی دوره انتقال سواد آموزی


شهرستان تفت - بازدید از حوزه امتحانی دوره انتقال سواد آموزی

مدیر آموزش و پرورش به همراه کارشناس مسئول سواد آموزی و کارشناس سنجش و امتحانات از حوزه امتحانی دوره انتقال سواد آموزی واقع در آموزشگاه ابتدایی بیک بازدید کرد.

 .به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهرستان تفت مدیر آموزش و پرورش در حاشیه این بازدید از روند برگزاری امتحان دوره انتقال سواد آموزی ابراز رضایت و از عوامل برگزارکننده آزمون تقدیر و تشکر نمود
***