نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

شناسایی افراد بی سواد و کم سواد جامعه عشایری تسریع می یابد

شناسایی افراد بی سواد و کم سواد جامعه عشایری تسریع می یابد


معاون سوادآموزی استان:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش: جلسه مدیر امور عشایر استان با معاونت سوادآموزی در راستای شناسایی و جذب افراد بی سواد و کم سوادعشایر استان تشکیل شد.علیرضا مصباح فر معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از همراهی آن اداره با معاونت سوادآموزی کمال تشکر و قدردانی نمود. مدیر امور عشایر استان گفت بیش از 7000 نفر عشایر استان یزد در دو شهرستان خاتم و ابرکوه شناسایی شدند که آخرین آمار افراد بی سواد و کم سواد توسط مدیریت عشایر استان پالایش و به معاونت سوادآموزی ارسال خواهد شد