نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

شتاب بخشی به طرح باسوادی اولیاء و انسداد کامل مبادی بی سوادی مهمترین رویکرد استان می باشد

شتاب بخشی به طرح باسوادی اولیاء و انسداد کامل مبادی بی سوادی مهمترین رویکرد استان می باشد


شتاب بخشی به طرح باسوادی اولیاء و انسداد کامل مبادی بی سوادی مهمترین رویکرد استان می باشد

احمد شیرزاد که در جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی حضور یافته بود ضمن تشکر از اقدامات انجام شده درحوزه سوادآموزی با اشاره به اجرای طرح با سوادی اولیاء خواستار شتاب بخشی در جهت جذب و آموزش اولیاء بی سواد شناسایی شده گردید ایشان همچنین از معاونت آموزش ابتدایی خواست تا مبادی ورودی بی سوادی  کاملا بسته شود تا دیگر بی سوادی به آمار استان اضافه  نگرددو بتوانیم در کشور از جمله استان هایی باشیم که بزودی جشن باسوادی کامل را بگیریم.

امین الرعایا معاون سوادآموزی استان نیز در این جلسه از همیاری مدیر کل محترم واعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی در  هر چه باشکوهتر برگزار شدن برنامه های  هفته سوادآموزی وپیشبرد برنامه های سوادآموزی تشکر وقدر دانی نمود .ایشان با ارائه گزارشی در مورد عملکرد شهرستان ومناطق در حجم پوشش ابلاغی  و قبولی  خواستارتشویق  اعضاء گروه بهبودسه رتبه اول  در تحت پوشش و پنج رتبه بالای بیشترین در صد قبولی گردید.

اعضا در مورد دستور کار به بحث وتبادل نظر پرداختند.شایان ذکر است در این جلسه گزارش عملکرد هفته سواداموزی توسط  حاضری رئیس اداره سنجش سواد آموزی استان به سمع و نظر اعضاء رسید.