نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

سوادآموزی با نیازهای ویژه باید در اولویت کار سوادآموزی باشد

سوادآموزی با نیازهای ویژه باید در اولویت کار سوادآموزی باشد


معاون سوادآموزی استان:

در نشست معاونت سوادآموزی با مدیر کل بهزیستی استان موضوع باسوادکردن سوادآموزان با نیازهای ویژه سنین 49-10 سال مطرح شد.در این نشست دکتر مرات امین الرعایا معاون سوادآموزی استان به ضرورت کار سوادآموزی و در اولویت قراردادن سوادآموزان با نیازهای ویژه پرداختند و بیان کردند که استان یزد در چند سال گذشته در جهت بریل کردن کتابهای سوادآموزی و دوره انتقال برای کل کشور اقدام نموده و با استفاده از آموزش دهنده روشن دل گام بزرگی در باسوادی و اجرای دوره انتقال برای 25 نفر از افراد روشن دل 49-10 سال برداشته است ایشان در این نشست به ضرورت توجه بیشتر به سازو کار با سوادی مددجویان بهزیستی پرداخت و در این مسیر از دکتر عطابخش مدیرکل بهزیستی استان به دلیل همراهی خوب این دستگاه تشکر و قدردانی کرد ضمن اینکه لوح تقدیر استاندار محترم را در این جلسه تقدیم ایشان نمود. همچنین از آموزش و پروش استثنایی و مدیر مدارس استثنایی به دلیل همکاری خوب و شایسته استان تقدیر و تشکر نمود.

دکتر عطابخش ضمن ابراز خرسندی از باسواد شدن تعدادی از مددجویان بهزیستی اعلام آمادگی نمود تا در مسیر باسوادی بی سوادان و کم سوادان مددجو نهایت همکاری را داشته باشند در پایان کارشناسان به تبادل نظر در این خصوص پرداختند.ایشان همچنین قول همکاری در استفاده از بانک اسمی بهزیستی را دادند.