نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد:در راستکاری همکاری مطلوب تر با سوادآموزی باید محتوای مهارت ها استاندارد سازی گردد

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد:در راستکاری همکاری مطلوب تر با سوادآموزی باید محتوای مهارت ها استاندارد سازی گردددومین نشست همکاری معاون سوادآموزی استان و اداره کل فنی و حرفه ای برگزار شد در این نشست امین الرعایا معاون سوادآموزی استان با بیان گزارش عملکرد  سوادآموزی استان و همکاری بین بخشی با اداره کل فنی و حرفه ای به ذکر مواردی در جهت فعالیت مطلوب تر پرداخت.

افضلی سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان نیز در این نشست از اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقذام اداره کل فنی و حرفه ای در جهت با سوادنمودن افراد و تلاش بی وقفه مسئولین در جهت پایان بی سوادی تشکر نمود .

 وی با اشاره به مهارت های استاندارد شده فنی و حرفه ای گفت : جهت بهره وری بهتر و همکاری مطلوب تر باید این محتواها ویژه کم سوادان استاندارد سازی گردد.

در این نشست کارکنان دو حوزه با  مرور مصوبات جلسه قبل  به بیان راه کارها در جهت تریع در اجرایی مصوبات پرداختند