نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

سامانه سوادآموزی تحت وب گامی بزرگ در جهت تسهیل فعالیت های سوادآموزی است.

سامانه سوادآموزی تحت وب گامی بزرگ در جهت تسهیل فعالیت های سوادآموزی است.


معاون سوادآموزی استان:

 دومین جلسه آموزشی روسا ، کارشناسان و کاربران سامانه سوادآموزی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در این جلسه مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان با اشاره به ویگی های سامانه جدید سوادآموزی گفت: سامانه سوادآموزی تحت وب گامی بزرگ در جهت تسهیل فعالیت های سوادآموزی است.ایشان واگذاری فرآیند استعلام گیری وضعیت سواد هر فرد به آموزش دهندگان را کاری ارزشمند دانست که به موجب آن درراستای دولت الکترونیک از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز می شود دانست و گفت: در بخش های دیگر سامانه هم کارهای خوبی صورت گرفته است که هرکارشناس و کاربر سواداموزی موظف است تا با آموزش های که داده می شود بر سامانه مسلط گردد.وی از دیگر شاخص های سامانه جدید را تعیین سطح دسترسی برای هرکارشناس در حوزه فعالیت های خو دانست و گفت براساس این سطح دسترسی هر کس مسئول ورود و خروج اطلاعات در سطح خود می باشد و این مسئولیت فرد را در محرمانگی بودن اطلاعات وفرآیندهای ثبت نام و ارزشیابی دوچندان می کند.

معاون سوادآموزی استان با اشاره به دیرتکمیل شدن قسمت های مختلف سامانه جدید گفت : طبق بخشنامه فرآیند ثبت نام از مردادماه شروع که بدلیل آماده نبودن سامانه جدید حدود سه ماه تاخیر افتاده است انشالله به محض تکمیل شدن سامانه فعالیت جذب و ثبت نام دوچندان و کلاس ها طبق تصمیمات ستاد کرونا در مرحله آموزش انجام پذیرد تا فرصت از دست رفته جبران گردد.

ایشان همچنین از زحمات کاربر سامانه سواداموزی استان در راه اندازی سامانه جدید و پیگیری حل مشکلات تشکر قدردانی نمود