نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

زارچ - سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود

زارچ - سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود


زارچ - سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ جلسه هم اندیشی آموزشیاران نهضت سوادآموزی منطقه زارچ  با هدف نحوه جذب سوادآموزان، امتحانات پایان دوره و حضور مستمر در کلاس درس و رسیدن به باسوادی کامل ،  با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و کارشناس سوادآموزی منطقه زارچ برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ  گفت: سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود و همه باید در این راستا برنامه ریزی و فعالیت نمائیم

"کمالی" ارتقاء رتبه نهضت سواد آموزی منطقه از رتبه نهم به رتبه سوم در استان را حاصل  برنامه ریزی های و پیگیریهای مستمر واحد سواد آموزی اداره دانست و از مسئول واحد سواد آموزی تشکر کرد.

در ادامه " عرب زاده " کارشناس نهضت سواد آموزی منطقه به ارائه گزارشی از واحد سواد آموزی اداره  از جمله شناسایی تعدادی از اولیاء بی سواد دانش آموز و ساماندهی آنان در کلاس ، پیگیری صدور گواهی افراد آموزش ناپذیر و ارسال آن به اداره کل ، بازدید از کلاس ها و مطرح کردن مسائل و مشکلات مربوطه پیش رو  پرداخت.

در پایان  آموزشیاران به ارائه نظرات وپیشنهادات در جهت رسیدن به باسوادی کامل در منطقه  پرداختند. 


**