نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

خاتم : برگزاری جلسه توجیهی مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان خاتم

خاتم : برگزاری جلسه توجیهی مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان خاتم


خاتم : برگزاری جلسه توجیهی مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،آذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم دراین جلسه ضمن تقدیروتشکر از حضور آموزش دهندگان به تشریح ،توجیه وتبیین مفاد دستورالعمل برگزاری مسابقه ی بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره ی انتقال پرداخت .وی هدف ازاجرای این برنامه جامع آموزشی فرهنگی رااجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) درراستای نامگذاری سال جاری مزین به نام ((اقتصاد وفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی))وآشنایی بیشتترسوادآموزان با اقتصاد وفرهنگ درمدیریت خانواده عنوان کرد.گفتنی است مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال با نام (اقتصادوفرهنگ درمدیریت خانواده) درتاریخ 15بهمن ماه جاری باشرکت قریب به 72سوادآموزتحت پوشش انتقال درخاتم برگزارخواهدشد