نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

حضور معاون سوادآموزی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد

حضور معاون سوادآموزی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد


حضور معاون سوادآموزی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد

" مرآت امین الرعایا " ، مهم ترین مشکلات سوادآموزی استان را وجود اتباع بیسواد و عدم انگیزه بیسوادان به سوادآموزی دانست و از اعضای شورای شهر ، خواست تا جهت جذب حداکثری بیسوادان ، کارگران کارگاه ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری به نهضت سوادآموزی استان کمک کنند .

استمداد از شورای شهر در تبلیغات محیطی برای جذب بیسوادان در شهر یزد ، از جمله  موارد مطروحه در این کمیسیون بود که اعضای کمیسیون فرهنگی با ارائه نقطه نظرات ، آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینه و مبارزه با بیسوادی اعلام نمودند .

جهت همکاری در این زمینه و مبارزه با بیسوادی اعلام نمودند .

*****

***