نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم برگزارشد

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم برگزارشدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در این جلسه ابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و رییس گروه بهبود کیفیت سواد آموزی جهت شتاب بخشی به با سوادی شهرستان و تحت پوشش قرار گرفتن سهمیه اختصاصی به شهرستان توضیحات لازم را بیان فرمودند و همکاری همه ی واحد ها به خصوص معاونت اموزش و مدیران مدارس و کارشناس آموزش ابتدایی را خواستار شدند .در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی خاتم خلاصه ای از عملکرد سواد آموزی شهرستان را بیان نمودند و در ادامه پیگیریهای انجام شده از جمله مکاتبه با بخشداری مرکزی ، مسئول جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت و درمان را بیان نمودند.