نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه بهبود سوادآموزی شهرستان خاتم

جلسه گروه بهبود سوادآموزی شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در این جلسه ابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و رییس گروه بهبود کیفیت سواد آموزی جهت شتاب بخشی به با سوادی شهرستان و تحت پوشش قرار گرفتن سهمیه اختصاصی به شهرستان توضیحات لازم را بیان فرمودند و همکاری همه ی واحد ها به خصوص معاونت اموزش و مدیران مدارس و کارشناس آموزش ابتدایی را خواستار شدند .در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی خاتم خلاصه ای از عملکرد سواد آموزی شهرستان را بیان نمودند و در ادامه پیگیریهای انجام شده از جمله مکاتبه با بخشداری مرکزی ، مسئول جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت و درمان را بیان نمودند.