نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی آموزش دهندگان ناحیه دو

جلسه هم اندیشی آموزش دهندگان ناحیه دو 

درراستای تکمیل  فعالیت های سوادآموزی ،جلسه ی ویژه بیمه آموزش دهندگان ناحیه دو وچگونگی تحت پوشش آن درمدیریت ناحیه برگزارشد.خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو  دراین جلسه ضمن تقدیراز زحمات آموزش دهندگان آخرین دستورالعمل هاوبخشنامه های سوادآموزی را تشریح ودرادامه فرشی مسئول حسابداری مدیریت درزمینه قوانین بیمه آموزش دهندگان مطالبی بیان نمود.

گفتنی است درحاشیه جلسه کارگرزاده رابط سوادآموزی  درزمینه تعامل وهمکاری بین بخشی بیشترومدیریت هزینه های پشتیبانی نقطه نظراتی بیان کرد.