نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه سوادآموزی ناحیه یک یزد تشکیل شد.

جلسه سوادآموزی ناحیه یک یزد تشکیل شد.


جلسه سوادآموزی ناحیه یک یزد تشکیل شد.

به منظور پاسخگویی به نامه وزارت آموزش و پرورش جهت چگونگی معرفی افراد بی سواد و کم سواد به اداره سواداموزی جلسه مدیران مدارس دارای بیشترین اولیا بی سواد وکم سوادناحیه یک در سالن اجتماعات شهید پورمحمدعلی این مدیریت تشکیل وتوجیهات لازم صورت گرفت.


***