نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه 2

جلسه توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه 2


در جهت توانمند سازی وارتقاء بخشی فعالیت های سوادآموزی جلسه توجیهی آموزش دهند گان برگزارشد.

جلسه ی توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو

با هدف توانمندسازی وارتقاء بخشی ،جلسه ی توجیهی 55 نفراز آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو یزد درنمازخانه مدیریت برگزارشد

باهدف توانمندسازی وارتقاء بخشی ،جلسه ی توجیهی 55 نفراز آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو یزد درنمازخانه مدیریت برگزارشد.دراین جلسه خدیجه کریمی رئیس اداره نهضت سوادآموزی با تبریک میلاد مسعود امام علی (ع) – روز پدر وتشکرصمیمانه از حضور مدعوین درخصوص تکمیل پرونده ها، بسترسازی جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات وآخرین آئین نامه ها ودستورالعمل های سوادآموزی مطالبی بیان کرد.همچنین عزیزی وشکاری ومسئولین دیگر سواد آموزی در خصوص سایر مسائل سوادآموزی نقطه نظراتی تبیین نمودند.