نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه توجیهی آموزش دهندگان اداره سواد آموزی ناحیه دو یزدبرگزارشد.

جلسه توجیهی آموزش دهندگان اداره سواد آموزی ناحیه دو یزدبرگزارشد.


جلسه توجیهی آموزش دهندگان اداره سواد آموزی ناحیه دو یزدبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه د ویزد، در این جلسه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو آموزش دهندگان را با شیوه نامه ها وبخشنامه ها توجیه، ودرمورد برگزاری آزمون های پایانی آشنا نمود.

در ادامه نیز جعفر پور مدیرکانون فرهنگی هنری آل یاسین درموردچگونگی کارگرد این موسسه و برنامه آموزشی درخصوص سوادآموز توضیحاتی را ارائه کرد.

همچنین در پایان کارگر زاده درموردجذب ونگهداری بی سوادان و کم سوادان راهکارهایی را بیان نمود.***