نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ثبت نام دوره انتقال آغاز گردید

ثبت نام دوره انتقال آغاز گردید


ثبت نام دوره انتقال آغاز گردید
با توجه به تصمیم اتخاذ شده در سازمان مقرر گردیده تشکیل کلاس دوره انتقال 94 از تیرماه صورت گیرد. با توجه به اینکه کلاس های دوره انتقال از سهمیه نیمه دوم بوده؛ سرانه آن بر طبق سرانه 95-94 خواهد بود که پس از محاسبه؛ تعیین و به استان‌ها اختصاص خواهد یافت.