نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تهیه اطلس آموزشی ضرورت فرآیند سوادآموزی در استان می باشد

تهیه اطلس آموزشی ضرورت فرآیند سوادآموزی در استان می باشد


معاون سوادآموزی استان:

دکتر مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در جلسه ویدئو کنفرانس مورخ 1399/11/14 با نواحی /شهرستانها از مسئولین سوادآموزی  خواستند با توجه به اینکه استان یزد هرساله در تحت پوشش بردن افراد بی سواد و کم سواد و باسواد شدن آنها کارنامه درخشنانی داشته با وجود شرایط ایجاد شده به دلیل همه گیری ویروس کرونا شهرستانها باید تمام تلاش خود را برای با سوادکردن هرچه بیشتر افراد بی سواد و کم سواد استان تلاش نمایند ایشان همچنین در تهیه اطلس آموزشی فرمودند اطلس آموزشی ضرورت فرآیند سوادآموزی در استان می­باشد و باید  گزارش دقیقی از آموزش در کلاسهای سوادآموزی که به صورت مجازی برگزار می شود ارائه گردد.ایشان هم چنین خواستند در تشکیل جلسات گروه بهبود کیفیت سوادآموزی و شورای پشتیبانی اهتمام ویژه داشته باشید. در شناسایی اولیاء بی سواد، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل ، جذب حداکثری افراد بی سواد روستایی و باسواد شدن آنها باید تمام تلاش خود را به کار ببریم. و در پایان آقای حسن حاضری رئیس اداره نظارت و سنجش ارزشیابی تحصیلی از شهرستانها خواستنداهتمام ویژه نسبت به کیفیت بخشی و نظارت بر تشکیل کلاس ها داشته باشید.و با توجه بخشنامه سازمان و دستورالعمل جدید ستاد کرونا تشکیل کلاس ها در مناطق آبی و زرد با اجرای پروتکل های بهداشتی امکان پذیر می باشد.