نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیلات سازمانی

تشکیلات سازمانی


تشکیلات سازمانی

 

آدرس: یــزد خیابان امام خمینی (ره ) روبروی اداره پست معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استـان یـزد

کدپستی : 8914763347

 فکس : 03516253050

 


تشکیلات سازمانی

نام و نام خانوادگی : مرآت  امین الرعایا

سمت : معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

تلفن تماس : 6251010            داخلی : 209

نام و نام خانوادگی : محمدعلی شرافت

سمت : رئیس اداره سوادآموزی

تلفن تماس : 6203898          داخلی : 208

نام و نام خانوادگی : حسن حاضری

سمت : رئیس اداره نظارت و سنجش و ارزشیابی تحصیلی سوادآموزی

تلفن تماس :6203899            داخلی : 210

نام و نام خانوادگی : محمددهقانی

سمت : کارشناس سوادآموزی

تلفن تماس : 6250507           داخلی: 202

نام و نام خانوادگی : محمد حسن محمدی

سمت : کارشناس سنجش سوادآموزی

تلفن تماس : 6250506          داخلی : 205

نام و نام خانوادگی : علیرضا فلاح نژاد

سمت : تلفنخانه

تلفن تماس : 6250505                داخلی : 201