نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تبلیغ و ترویج برنامه های سوادآموزی در هفته سوادآموزی زمینه ساز جذب بی سوادان است.

تبلیغ و ترویج برنامه های سوادآموزی در هفته سوادآموزی زمینه ساز جذب بی سوادان است.


معاون سوادآموزی استان:

چهارمین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان در در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان تشکیل گردید.

دکتر مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن عرض تبریک فرا رسیدن هفته سوادآموزی و گرامیداشت یاد و خاطر بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل(ره) فرمودند تبلیغ و ترویج برنامه های سوادآموزی در هفته سوادآموزی زمینه ساز جذب بی سوادان است.در ادامه ایشان ضمن قرائت روز شمار هفته سوادآموزی به برنامه های قابل اجراء در استان و شهرستان مناطق پرداخت و خواهان توجه خاص اعضای گروه بهبود کیفیت و دستگاه های مشارکتی به برنامه های گرامیداشت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی گردید.

 در ادامه رئیس اداره سنجش و امتحانات سوادآموزی به مرور مصوبات قبل پرداخت که عبارت بودند از(مطالبات منطقی آموزش دهندگان(بیمه سال 1398،طلب سال 1397،کارت شناسایی،راه حل معتبر نمودن گواهی های ضمن خدمت،به کارگیری آنها در مدرسه های طرح بسته حمایتی در صورت نیاز و ارسال گواهی جهاد دانشگاهی)، ارسال نامه مطالبه تشکیل جلسات گروه بهبود کیفیت  به شهرستان و مناطقی که در تشکیل آن کوتاهی نموده اند، انتخاب مراکز یادگیری محلی مشارکتی تربیت زندان مرکزی و حضرت رقیه ناحیه دو یزد به عنوان مجری طرح بسته تحولی«پیوند سواد و زندگی»مور تایید قرار گرفت و مقرر شد مراحل بعدی اجرای طرح با جدیت هرچه تمام تر دنبال گشت، نامه یادآوری لزوم تشکیل به موقع جلسات گروه بهبود کیفیت به شهرستان و مناطق به همراه ارسال کتابچه راهنمای عمل و نقش گروه های بهبود کیفیت آموزشی در سوادآموزی و ادامه آموزش سامانه تحت وب توسط سوپروایزر استان از طریق ویدئوکنفرانس با کادر سوادآموزی شهرستان و مناطق و گذاشتن جلسه آموزشی توسط سوادآموزی شهرستان و مناطق و موسسه طرف قرارداد برای آموزش دهندگان تحت پوشش خود.) وی در ادامه به شرح دستور کار جلسه پرداخت و خواهان نظرات همکاران حاضر در جلسه در راستای بهود بخشیدن به فعالیت های سوادآموزی گردید.

در پایان اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پیرامون دستور کار جلسه پرداختند.

معاون توسعه و منابع پشتیبانی مدیر کل نیز در جمع بندی ضمن تشکر از اجرای مصوبات قبلی و تبریک فرارسیدن هفته سوادآموزی پیرامون قوانین و مقررات مالی صحبتهایی بیان نمود و نقش و جایگاه سواد را در تعیین سرنوشت فردی  افراد موثر دانست.