نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست شورای اداری معاونت سوادآموزی

برگزاری نشست شورای اداری معاونت سوادآموزینشست اداری معاونت سواداموزی استان با حضوراعضاء وروسا ، کارشناسان ادارات سوادآموزی نواحی یک ودو یزد برگزار شد .

در این نشست مرآت امین الرعای معاو سوادآموزی استان ضمن تشکر از سعی و اهتمام شهرستان ها در تحت پوشش بردن حجم سوادآموزی و انتقال اتباع و دوره انتقال ایرانی خواستارتلاش در جهت تحت پوشش قرار دادن حجم دوره های تحکیم و سودآموزی ایرانی تا پایاآذرماه گردید.

معاون سوادآموزی استان ضمن ارائه گزارش گردهمایی معاونین سواداموزی و روسای استانی سواداموزی سراسرکشور در مشهد مقدس خواستار اجرای دقیق موارد مطرح شده در این کردهمایی گردید.

روسای ادارات سنجش و ارزشیابی و سوادآموزی نیز گزارش کارگروه های تخصصی این گردهمایی را به استحضار حاضرین رسانید .

شایان ذکر است در این نشست روسای ادارات سوادآموزی نواحی یک ودو و کارشناسان مربوطه به بیان چالش های پیش روی سوادآموزی در سوادآموزی نواحی پرداختند.

گزارش طرح اولیاء از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.