نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های سواد آموزی از اولویت خاصی برخوردار است.

برنامه های سواد آموزی از اولویت خاصی برخوردار است.


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:

جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با دستور کار بررسی وضعیت سوادآموزی استان  برگزارشد در این جلسه عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش وپرورش یزد اظهار داشت که برنامه های سوادآموزی از اولویت خاصی برخوردار است که باید با توجه به دستورات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)ودر راستای سیاست های دولت تدبیرو امید  واجرا شدن مصوبات هیأت وزیران تلاش نمود. ایشان با ابراز خرسندی  از  وضعیت خوب استان  از نظر شاخص سوادآموزی از عملکرد های خوب معاونت سوادآموزی وکارشناسان آن تشکر وقدر دانی کرد.

دراین جلسه مرات امین الرعایا معاون سوادآموزی استان نامه مقام عالی  وزارت درخصوص ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به شتاب بخشی به برنامه های سواد آموزی را قرائت کرد ودر خصوص اجرایی شدن کامل مفاد نامه از اعضای شورای معاونین درخواست همکاری نمود وی همچنین ازمدیرکل ومعاونین وسایر همکاران در بخش های مختلف اداره کل تشکر و قدر دانی نمود