نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بخش ویژه نوسوادان و کم سوادان در کتابخانه های عمومی استان راه اندازی می شود.

بخش ویژه نوسوادان و کم سوادان در کتابخانه های عمومی استان راه اندازی می شود.


بخش ویژه نوسوادان و کم سوادان در کتابخانه های عمومی استان راه اندازی می شود.

ملاعباسی  سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان ضمن بیان ارزش سواد وسوادآموزی در جامعه اسلامی از سواد به عنوان مهمترین رکن توسعه وتعالی کشور نام برد . ایشان آمادگی نهاد کتابخانه های  عمومی استان را در جهت هرگونه همکاری  با سوادآموزی اعلام داشت.

معینی رئیس اداره سوادآموزی استان ضمن بیان مفاد تفاهم نامه کشوری از همکاری و تعامل بسیار خوب نهاد کتابخانه های عمومی استان در بحث  سوادآموزی تشکر کرد.

حاضری  رئیس اداره سنجش سوادآموزی نیز با اشاره به اهمیت سواد و سوادآموزی به بیان روش های اجرای دوره های سوادآموزی در کشور پرداخت.