نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی

بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومیبازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی

 

 

در آستانه هفته سواد آموزی ،سواد آموزان و دست اندر کاران سواد شهرستان از کتابخانه عمومی امتام رضا ع بازدید نمودند
سواد آموزان شهرستان اشکذر از کتابخانه عمومی امام رضا ع رضوانشهر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین آحاد جامعه سواد آموزان  این مدیریت به همراه آموزش دهندگان  سواد آموزی از کتابخانه عمومی امام رضا ع رضوانشهر بازدید نمودند.