نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات سوادآموزی شهرستان میبد برگزار شد

امتحانات سوادآموزی شهرستان میبد برگزار شد


اعضاء ستاد امتحانات شهرستان میبد از امتحانات سواداموزی بازدید نمودند.

بازدید آزمون های پایانی سوادآموزی

 
اعضای ستاد امتحانات شهرستان میبد از محل های برگزاری آزمون های پایانی سواد آموزی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبداعضای ستاد امتحانات سواد آموزی شهرستان به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایانی و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود از محل های برگزاری آزمون های پایانی بازدید بعمل آوردند و روند اجرای امتحانات را مورد بررسی قرار دادند.